MARMARİS EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Üyelik Sözleşmesi

1. Sözleşmede belirtilen tanımlar

Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi: Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi hizmetini kullanmak suretiyle;  Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi üzerinden üyenin satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişileri.  Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi Üyenin Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme ‘de belirtilen koşullar dâhilin de MAREMDER "  tarafından sağlanan hizmet. 

Üye: www.maremder.com.tr portalına üye olan ve Portal dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler. 

Kullanıcı: SİTE ye çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. 

www.maremder.com.tr: www.maremder.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden www.maremder.com.tr Emlak Reklam ve Tanıtım alanlarında www.maremder.com.tr, Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan tüm açıklamalar Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),

MAREMDER; Üyelik Hesabı; Üyenin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelik ile ilgili konularda MAREMDER; e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye “ye özel internet  sayfası. İlan Programları MAREMDER; Tarafından "Portal" içinde işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan genel bir şekilde kapsamı açıklanan.

MAREMDER; Üyelik Sayfasında teknik özellikleri, "Portal" içinde bulunacağı konum, yayınlanma süresi, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden Üyeye seçim şansı tanınarak Üye’nin kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği Portal, da yer alacak ilanlar.

MAREMDER; Hizmetleri Portal içerisinde "Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla MAREMDER; tarafından ortaya konulan uygulamalar. MAREMDER; Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde  Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmetlerinde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. MAREMDER; tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar MAREMDER; tarafından ilgili Hizmet “in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.

MAREMDER; ARAYÜZÜ: Başta "Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve MAREMDER; Veri tabanın dan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları   MAREMDER;  e ait olan tasarımlar içerisinde  PORTAL  üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.Taraflar ve Tebligat Adresleri

Kemeraltı Mahallesi Org. Mustafa Muğlalı Cad.No:20/1 Marmaris/MUĞLA adresinde Bulunan MARMARİS EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ Adına Tüm hakları kayıtlı olan internet alanında online sistemle yayın yapan Emlak Reklam ve Tanıtım Portalıdır. (Bundan böyle resmi tebligat adresi ve sözleşmede kısa adı MAREMDER olarak anılacaktır)

Üyenin ve iş ortağının sözleşmeyi imzalaması veya elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olacaktır. Üyenin MARMARİS EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ; ne kendi isteği ile beyanda bulunduğu kendisi iş ortağı gerçek veya tüzel kişiliklerine ait olan email adresleri resmi tebligat adresi sayılacaktır. Tüm tebligat ve yazışmalar bu adres üzerinden yapılacaktır.  

 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 

İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin MAREMDER; tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin MAREMDER; tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Üyelik "Hizmet" Kullanımı Şartları 

4.1. Üyelik Portalın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından Portal a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve MEREMDER tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

4.2. Portal,a üye olabilmek için reşit olmak, gerçek veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve MAREMDER; tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

Reşit olmayan gerçek veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi MAREMDER; tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir. 

4.3. MAREMDER; her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyenin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık,  Portal da belirtilen kurallara aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun MAREMDER; bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun MAREMDERtarafından tespit edilmesi veya MAREMDER; in ticari kararları veya MAREMDER tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda MAREMDER" in kendi iradesi ile karar verilecektir. 

5. Üyenin Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye üyelik prosedürlerini yerine getirirken ve Portal hizmetlerinden faydalanırken,  işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve mevzuata uygun hareket edeceğini ve onayladığını kabul eder.

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneğine bağlı üyelerin satış ve kiralama ile ilgili ilanlarını sistem üzerinden yayınlama hakları bulunmakla beraber yükleyeceği ilanın yasalara, mevzuata ve etik kurallar dikkat etmeli, mükerrer ilanlardan kaçınmaları gerekmektedir. Buna göre üyelerin sisteme yükledikleri yayınladıkları ilanlarda üyenin, kendi müşterisi ile yapmış oldukları yetki sözleşmesi önem kazanmakla beraber, yetki sözleşmesi olan üyenin ilanı öncelikle yayınlanacak ve resmi ilan sayılacaktır. Sözleşmesi olmadan Emlaklarını bu sayfalardan ilan eden üyelerden ise ilanı ilk yayınlayan üyenin ilanı geçerli sayılacaktır.

MAREMDER; üyeleri, kendi müşterileriyle yapmış oldukları akitlere istinaden emlak komisyonculuk hizmetinin verilmesinde diğer üyelerle karşılıklı yardımlaşmayı ve bunun mukabilinde müşterilerinden almaya hak kazanacakları ve tahsil ettikleri emlak komisyon ücretini paylaşmayı yukarıda ki şartlar mukabilinde kabul ve beyan etmişlerdir.

5.2. Üye MAREMDER; in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli. Özel. Ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden hangi isim altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Bunun haricinde “Üyenin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca  MAREMDER; e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Alıcı ve Satıcı üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin MAREMDER; e bildirilmesi halinde MAREMDERÜye’nin kendisine bildirdiği adı soyadı bilgisini karşı tarafa verebilir.    

5.3.  Üye lerin, MAREMDER; tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla MAREMDER; Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifrenin güvenliğini sağlamaları, Üyelerin kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri,üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır.  Üye ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, Üyenin kendisi tarafından kullanılması üçüncü kişilerin eline geçmemesi gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan tamamen üye sorumludur.    

5.4. Üye Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin PORTAL üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.    Üye ler tarafından MAREMDER " e iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla MAREMDER yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.   

5.5.  Üye ler,  MAREMDER; in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

5.6. MAREMDER; in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portalı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. "Üyelerin, Portal içinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", MAREMDER; in veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal içinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MAREMDER ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MAREMDER; doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.   

5.7.  MAREMDER; Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve MAREMDER; Ara yüzü ile ilgili olarak Kullanıcı ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve MAREMDER; Ara yüzü nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, MAREMDER; üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine MAREMDER; tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir.Buna rağmen MAREMDER; Veritabanı”nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; MAREMDER; in gerekli talepleri ve dava hakları saklıdır.   

5.8. MAREMDER; Veri tabanı" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen MAREMDER;in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.  

5.9.  Portal da Üye ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı MAREMDER; çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Üye ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

5.10.  Üye Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler le ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili MAREMDER; in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin,  MAREMDER; in veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.    

6. www.maremder.com.tr. Hak ve Yükümlülükleri 

 6.1. MAREMDER; İş bu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri İle ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili MAREMDER Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilin de yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir;  MAREMDER; her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.  

6.2.  MAREMDER; Portal da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme;  Üye lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. MAREMDER; bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ödün vermeden kullanabilir.  Üyeler,  MAREMDER; in talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.  MAREMDER; tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde MAREMDER; tarafından yapılabilir. Kullanıcılar tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.   

6.3. Portal üzerinden, MAREMDER; in kendi kontrolünde olmayan "Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya portallara, dosyalara içeriklere link verebilir. Bu linkler Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle MAREMDER; tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler bunların içeriği hakkında MAREMDER; in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

6.4.  MAREMDER; Portal da yer alan Üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini,  Üye nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde muhafaza edebilir. 

6.5. MAREMDER; Portal ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman erişimden kaldırabilir;  MAREMDER; bu mesaj ve içeriği giren Üye nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. 

6.6. MAREMDER; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.    

7. " MAREMDER "  Hizmetleri ve Kullanım Koşulları 

MAREMDER; Portal da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen hizmet leri Üyelere sağlayacaktır. MAREMDER; tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri; 

Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde Üye nin MAREMDER; Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin SİTE üzerinden Üyenin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının  yapılması, 

Üye"lerin birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi’ni kullanarak SİTE dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde SİTE üzerinden diğer Üyelere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanmasıdır.       

7.1. Üye, MAREMDER; Üyelik Hesabı üzerinden tarafından belirlenen "İlan Programlarına göre. Üyelik Hesabı" içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını veri tabanına yükleyecektir. 

7.2. MAREMDER; İlan Program’ları.Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye nin seçimine sunmayı ve Üyenin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili İlan Programı’na  göre. Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde üyenin ilanını; ilanlarını yayınlamayı kabul ve taahhüt eder.

7.3. MAREMDER; Üye tarafından.Üye Hesabı üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "İlan Programı’na uygun olarak Üye tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "İlan Programı"nda belirtilen şekilde "Portal “da yayınlanmasını kabul veya red edecektir. Üye tarafından "İlan Program’larına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu ölçüt ve koşulları Portalın İlan Program’larına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.  

7.4. MAREMDER; Portal da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Portal “da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle üye ”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bahsi geçen duruma ilişkin Üye “ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde "Üye"de ilgili "İlan Programı" için ödemiş olduğu bedelin iadesini talep ve dava etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

7.5. MAREMDER; Üyenin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Üye, bu konuda MAREMDER; e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla kabul etmektedir. 

7.6.  MAREMDER; Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzereÜyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul ve taahhüt eder.   

7.7.  MAREMDER; Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

7.8.  Üye, Portal da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini,  Portal ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portal da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul ve taahhüt  eder. 

7.9.  Üye,  Portal da yayınlattığı ilanlarda gerçek doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır.  Üye nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Madde 3’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren. Üye ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üye ligini askıya alabilir,  Üye likten çıkarabilir,  Üye likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesih edebilir.

7.10. Üye, tüketicinin korunması haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

7.11. Üye, seçmiş olduğu İlan Programın “da MAREMDER; tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu İlan Programı bedelini İlan Programında belirtildiği şekilde MAREMDER; eödemeyi kabul ve taahhüt eder.    

7.12. Üye, kendisine ait ilanlarını detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte Portal üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, Portal ın kendisine ait bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir. 

7.13. Üye, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla MAREMDER;  Üyelik Hesabı açmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple Üye likten çıkarılan,  Üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portala girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla Üyelik Hesabı" açtığının, MAREMDER; tarafından tespit edilmesi halinde,  MAREMDER; in, bu  kişinin tüm Üyelik Hesapları nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.    

8. Ek Hizmetler

Üyeler, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak Portaldan duyrulan ve kullanım koşulları portalın ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden,  ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler.  Üyeler MAREMDER; tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Portalın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Portalın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.  

9. İlan Verilmesi, Satışa, Arzı, Listelenmesi, Yasaklı Ürün ve Hizmetler 

9.1. MAREMDER; tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, listelenmesi MAREMDER; tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında Üyenin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürünlerin ve hizmetlerin, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır. 

9.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin Üye tarafından portalda satışa arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun MAREMDER; tarafından tespit edilmesi halinde ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satışa arzına ilişkin ilanı  ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satışa sunan ilanını veren Üyenin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır. 

9.3. MAREMDER; gerekli gördüğü durumlarda Üye ”ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle usulsüz yasaklı ve sahte ürün satışlarında)  Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikâyet veya ihbarda bulunabilir. Üye, yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak MAREMDER; şikâyeti veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda,  MAREMDER; i hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

10. Üye Profili Değerlendirme Sistemi 

10.1. Üye profili değerlendirme sistemi,  Üyeler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi,  Üyelerin ve Kullanıcıların diğer Üyeler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen Üyelerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye puro filine yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece Üyelere ve MAREMDER; e aittir. Üyeler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece MAREMDER; hizmetleri ve portali kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir. 

10.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken Üyelerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen Üye “ye aittir. MAREMDER; kullanıcı profillerin de bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

10.3. Karşı taraf Üyeyi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili MAREMDER; in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler. 

10.4. Üyeler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir üye “ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler.  Üye’nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üyeler MAREMDER; in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler. 

10.5. Üyelerin,  MAREMDER; tarafından portal da belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, MAREMDER; tarafından kullanıcı profillerin den ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler. 

11. Ücretlendirme

MAREMDER; işbu sözleşme kapsamında belirtilen İlan Hizmetleri ve ek hizmetlerle ilgili hizmet ücretlerini ve ödeme koşullarını Portalın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.  Portal “da aksi belirtilmediği takdirde,  Portaldaki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Buna göre üyenin www.maremder.com.tr İlan Hizmetleri ve ek hizmetlerle ilgili sayfaları kullanabilmesi için geçmiş döneme ait üye aidat borcunun olmaması gerekmektedir.

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Yön. Kur. Tarafından kullanım şartları veya ücretler ile ilgili yeni bir karar alınmaması halinde devam eden yıllar için her yılın mayıs ayı içinde bir sonraki dönemin aidat ücretlerini ödemesi halinde aynı şekilde sistem kullanımı devam edecektir.  

MAREMDER; portal dahilin de ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki,  banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleftirler. 

12. Gizlilik Politikası 

MAREMDER; Portal “da Üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-4 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir.  MAREMDER; Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilin de üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

13. Diğer Hükümler

Bu Portal dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu  Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla  MAREMDER;  VERİTABANI, MAREMDER;  ARAYÜZÜ, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden MAREMDER; in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) MAREMDER; e ait  veya MAREMDER; tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.  Üyeler, hizmetlerini,bilgilerini ve MAREMDER; in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Portal Kullanım Koşulları dâhilinde MAREMDER; tarafından izin verilen durumlar haricinde telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu Portal Kullanım Koşulları dâhilinde MAREMDER; tarafından yetki verilmediği hallerde hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları,  ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

14. Sözleşme Değişiklikleri 

MAREMDER; tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal “da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme,  Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

15. Mücbir Sebepler  

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,  MAREMDER; işbu sözleşme ile belirlenen kazanımlarından herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MAREMDER; için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek bu durumlar için MAREMDER; den herhangi bir isim altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal  afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MAREMDER; in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacak tır. 

16. Uygulanacak Hukuk ve Yetki  

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallerinde Marmaris Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

MAREMDER  " Kayıtlarının Geçerliliği Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MAREMDER; in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,yemin teklifinden biri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt  eder. 

17. Yürürlülük 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır)  Üyenin elektronik olarak onay vermesi veya karşılıklı olarak imzalaması halinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş olacaktır. 

 Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezatta yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

Son olarak sizin  www.maremder.com.tr, yi daha zenginleştirebileceğini düşündüğünüz projeler bilgiler belgeler ve görüşleriniz olursa lütfen bunları bizimle paylaşın herhangi bir soru yada sorununuzu bize bildirin:

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen info@maremder.org.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

 

MARMARİS EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Adres: Kemeraltı Mah. Org. Mustafa Muğlalı Cad. No: 20 / 1  Marmaris / Muğla

Tel:  0 850 305 1262

E-mail: info@maremder.org.tr  

En Çok İncelenenler
Satılık
STEP IN GAYRİMENKULDEN
Siteler,Marmaris,Muğla
310,000 TL
Satılık
HAS EMLAK TAN 340.000
Çamlı,Marmaris,Muğla
340,000 TL
Satılık
Armutalan Satılık
Armutalan,Marmaris,Muğla
575,000 TL
Satılık
HAS EMLAK TAN MARMARİS
Siteler,Marmaris,Muğla
625,000 TL
Satılık
Marmaris Hisarönü
Hisarönü,Marmaris,Muğla
1,000,000 TL
Sayfa Başı